OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím (provozovatelem) a zákazníkem. Platí pro nákup v internetovém obchodě
www.luxido.cz (prodávající),

Provozovatel, prodávající:

Luxído s.r.o.

Lannova 2061/8     

110 00 Praha 1

IČ: 29198127

DIČ: CZ29198127

 

Tel. číslo: +420 602 185 895

E-mail: info@luxido.cz

Bankovní spojení – číslo účtu: 2600291285/2010

 

Kupující:

 

Kupujícím se rozumí koncový zákazník, který kupuje zboží od prodávajícího prostřednictvím jeho internetového obchodu případně na základě objednávky e-mailem. Kupující při zahájení obchodních vztahů vyplní registrační formulář, v tomto je povinen uvést pravdivé informace, zejména své kontaktní údaje a informace nutné pro bezproblémové vyřízení a doručení objednávky.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit. Tuto změnu nelze uplatnit zpětně, na již přijaté objednávky.

 

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění formulářem předepsaných údajů a  prvotní  zadání všech důležitých informací

4. Přijaté objednávky jsou závazné, není vyžadování žádné další potvrzení objednávky.

5. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

7. Před odesláním bude vypočtena celková cena objednávky zahrnující kupní cenu zboží a poplatky za zvolený druh dopravy. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo objednávku stornovat

8. Přijetí objednávky a stav objednávky je zákazníkovi potvrzeno informativním mailem na zadaný e-mail.V případě, že se v tomto potvrzení vyskytnou nějaké nesrovnalosti, neprodleně nás, prosím, e-mailem nebo telefonicky kontaktujte

 

III. Expediční lhůty a přepravné

1. Veškeré zboží bude expedováno vždy  během následujících 5 pracovních dní po přijetí objednávky. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti okamžitě informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího.

2. Přeprava Českou poštou - Pokud nejste přes den k zastižení, pak je pro Vás vhodnější zvolit zaslání Českou poštou. Nebude-li pokus o doručení zásilky úspěšný, zanechá pošta adresátovi výzvu o uložení zásilky na poště uvedené ve výzvě. Zásilka bude uložena na poště po dobu 7 dnů a v případě nevyzvednutí se vrátí zpět k odesílateli.

3. Distribuce mimo území ČR – Objednávková a  expediční lhůta a forma úhrady je totožná.

 

IV. Balení a cena přepravy

1. Cena balného není účtována.

2. Doprava zdarma při objednávce nad 2000 Kč bez DPH.

3. Přeprava:

Česká pošta – Balík do ruky do 9 kg včetně při platbě dobírkou 170,-Kč s DPH

Česká pošta - Balík do ruky nad 9 kg při platbě dobírkou 220,-Kč s DPH

Zboží Vám bude doručeno druhý pracovní den od expedice zásilky. V den, kdy zásilku vyexpedujeme, obdržíte od nás zprávu s číslem zásilky a můžete zásilku sledovat na http://www.cpost.cz/, odkaz „sledování zásilek“.

4. Cena přepravy mimo území ČR  - při dodání na Slovensko  činí 200- 250 Kč. Tyto podmínky jsou orientační a je třeba nás kontaktovat  pro domluvu.

 

V. Typy plateb

1. Platba dobírkou
Platba dobírkou je zatím nejpoužívanější způsob platby v českých internetových obchodech. Zákazník platí při předání zboží . Z hlediska rychlosti expedice je také výhodná, neboť expediční lhůta začíná běžet okamžikem objednání.

2.  Platba převodem z účtu na účet nebo hotovostním vkladem na náš účet
Po vyplnění objednávky a jejím potvrzení zákazník obdrží email s potvrzením objednávky a s daty o platbě. Poté zákazník převede resp. vloží částku uvedenou v emailu na náš účet číslo.: 2600291285/2010 vedený u Fio a.s.. Expediční lhůta začíná běžet okamžikem připsáním příslušné částky na náš účet.

 

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka

1. Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

2. Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (přepravné+balné+dobírkovné)

3. V případě nepřevzetí zboží dle objednávky (vyjma nepřevzetí z důvodu poškození – viz. Reklamace), v případě nedoručitelnosti zboží z důvodu chybně uvedené dodací adresy ze strany zákazníka, nebo v případě pozdního stornování, kdy zásilka je již vyexpedována, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náhradu škody za účelně vynaložené náklady s realizací objednávky, zejména náklady spojené s odesláním objednávky (poštovné, dopravné, balné, apod.)

5. Odstoupení od kupní smlouvy se nevztahuje na některé potraviny, které mají krátkou trvanlivost a na zboží, které je označeno jako výprodej a končí mu expirace.

 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává

b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

 

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

 

VIII. Reklamace

1. Kupující je povinen objednané zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet kusů/balení a převzetí zboží přepravci potvrdit. Jakékoliv nedostatky či vady zboží je povinen neprodleně oznámit prodávajícímu. Při podezření, že k poškození obalu a zjevnému znehodnocení zásilky došlo při přepravě musí toto reklamovat přepravci ihned při převzetí zásilky. V tomto případě má kupující nárok na výměnu zboží.

2. Záruka na zboží a případné nároky z vad zboží jsou upraveny příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

3. Pro uznání reklamace je nutné doložit reklamovaný výrobek a doklad o nákupu zboží. Jsou uznány pouze prokazatelné poškození zboží záruky zboží atd. , které kupující uplatní u prodávajícího do tří dnů od převzetí zboží. Pro účely těchto podmínek se jakékoliv další vady považují za vady vzniklé na zboží až po dodání a převzetí zboží. Za tyto vady není prodávající kupujícímu odpovědný.

4. Záruka se nevztahuje:

§         na vady vzniklé neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením a použitím,

§         na vady, na které byl kupující v době uzavírání kupní smlouvy upozorněn,

§         na poškození živly nebo vyšší mocí, na poškození zboží při přepravě.

5. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním nebo zacházením se zbožím ze strany zákazníka.

6. Povinnosti prodávajícího:

§         podle ustanovení § 19 odst. 3 Zákona o ochraně spotřebitele je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen o reklamaci rozhodnout nejdéle do 3 pracovních dnů.

§         Prodávající informuje zákazníka e-mailem, pokud se nedohodnou jinak

§         Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění kupujícím.

 

IX. Ochrana osobních údajů a dat

1.Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím. Prodávající uchová informace o zákazníkovi v souladu zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

2. Svěřené osobní údaje kupujícího provozovatel použije pouze za účelem dodání zboží objednaného v našem internetovém obchodě kupujícímu, pokud kupující sám neurčí jinak

3. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.luxido.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

4. Provozovatel se zavazuje, že všechna tato data, potřebná pro objednání zboží na dálku, jsou zabezpečena, budou sloužit pouze pro komunikaci se zákazníkem a interní potřebu a nebudou poskytnuta třetím osobám, ani jinak zneužita.

5.V případě, že si bude zákazník přát svá data z databáze odstranit, na základě písemné žádosti se zavazujeme, že budou všechna uchovávána data vymazána

 

X. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.luxido.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.